انجام تمرینات | بخش اول

Cloze Test, Error Recognition, Matching, Multiple Choice

Cloze Test

در این تمرین با کلیک بر روی جای خالی چندین گزینه نمایش داده می شه که یکی از آنها گزینه صحیح است.

Error Recognition

در این مدل تست، جمله ایی که ممکن است کلمه ایی در آن اضافه باشد، به شما نمایش داده میشه. و شما باید آن را تشخیص داده و در صورت وجود، آن کلمه را مشخص کنید.

Matching

تعدادی گزینه در ستون چپ و راست تصویر وجود داره. کلمات ستون سمت چپ ثابتند و شما میتونید کلمات ستون سمت راست رو جابجا کرده تا کلمات این ستون در مقابل آیتم صحیح قرار گیرند.

Multiple Choice

برای هر سوال چند گزینه نمایش داده میشه که یکی  از آنها صحیحه. شما میبایست گزینه صحیح را انتخاب کند.