انجام تمرینات | بخش دوم

Mega Multiple Choice, Ordering, True Falsem, Writing, Agility

Mega Multiple Choice

برای هر سوال چند گزینه نمایش داده میشه که ممکن است چند گزینه صحیح باشند و شما میبایست گزینه های صحیح رو انتخاب کنید.

Ordering

جمله ای با کلمات بهم ریخته نمایش داده میشه و شما با انتخاب و جابجا کردن کلمات میبایست جمله رو تصحیح کنید.

True False

در ابتدای این تمرین، متنی به شما نمایش داده میشه و جملاتی براساس اون ارائه میشن. با کلیک بر روی گزینه True یاFalse  گزینه درست را انتخاب کنید.

Writing

تعداد نقطه ها در این تمرین نشانگر تعداد حروف هر کلمه اس و شما باید جای خالی رو پر کنید.

Agility

کلماتی که در بالای صفحه نمایش داده میشن باید با یکی از دو کلمه ای که درون سیارک ها نوشته شده تطبیق داده شود؛ به شکلی که جت به کلمه درست برخورد کنه. در صورت برخورد با کلمه نادرست، یکی از قلب های بالای صفحه که نشانگر امتیازه، حذف میشه.